inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Η αγορά της Ιταλίας «ανεβάζει» τα οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας ορειχάλκου FitcoΣτη αγορά της Ιταλίας επεκτείνεται εμπορικά η εξαγωγική κατά βάση βιομηχανία προϊόντων διέλασης ορειχάλκου Fitco του ομίλου Viohalco, αξιοποιώντας την αποχώρηση ισχυρού ανταγωνιστή της από την αγορά της γειτονικής χώρας.

Η εταιρεία ενίσχυσε θεαματικά κατά το 2017 τόσο τις εγχώριες πωλήσεις της όσο και τις εξαγωγές της, κυρίως προς την Ιταλία. Κύριος στρατηγικός της στόχος το 2018 είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς που έχει κατακτήσει σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές για προϊόντα του τομέα της που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, καθώς και η ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας τις σε αγορές που δεν πλήττονται από οικονομική ύφεση.

Συνεχίζει, όπως και το 2017, να λαμβάνει πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για επενδύσεις, με προσανατολισμό τους στις πλέον εύστοχες επενδυτικές επιλογές. Υλοποιεί προγράμματα αναδιοργάνωσης του παραγωγικού τομέα της, μέσω βελτιστοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών.

Η επιχείρηση είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρείας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ του μεταλλουργικού ομίλου Viohalco. Εχει αντικείμενο την παραγωγή προϊόντων διέλασης και έλασης χαλκού, ψευδαργύρου και ορειχάλκου, καθώς και κραμάτων χαλκού. Συγκεκριμένα, παράγει μολυβδούχο και μη μολυβδούχο ορείχαλκο, ειδικά κράματα χαλκού και με χαμηλό μόλυβδο, σωλήνες ορείχαλκου με ραφή και χωρίς ραφή, συμπαγείς ράβδους ορειχάλκου και διάτρητες μπάρες ορειχάλκου, λάμες, προφίλ και σύρμα ορειχάλκου και πλέγμα κραμάτων χαλκού UR30. Ο βασικός όγκος της παραγωγής της αφορά προϊόντα διέλασης ορειχάλκου. Βασικές αγορές εξαγωγής των προϊόντων της είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Σερβία, η Πορτογαλία και η Τουρκία. Από το 2013 έχει κατοχυρώσει διεθνώς το εμπορικό σήμα «Free Brass» για προϊόντα που κατασκευάζει. Κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά σωλήνων και ράβδων ορειχάλκου και διεκδικεί αντίστοιχη θέση σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Σε πρώτη φάση η Fitco ιδρύθηκε το 1978, με αντικείμενο την παραγωγή εξαρτημάτων χαλκού, ενώ το 1984 απορρόφησε τη συναφή εταιρεία Cotour. Άρχισε την παραγωγή προϊόντων διέλασης ορείχαλκου το 1985. Απορροφήθηκε το 2006 από τη μητρική της εταιρεία Χαλκόρ. Έλαβε τη σημερινή νομική μορφή και ταυτότητά της τον Ιούνιο του 2010, μετά από απόσχιση και εισφορά του κλάδου ράβδων και σωλήνων ορειχάλκου της Χαλκόρ σε συγγενική εταιρεία που μετονομάστηκε Fitco. Από το 2012 έχει επεκταθεί παραγωγικά στην παραγωγή σύρματος κράματος χαλκού για κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειεας. Εδρεύει σε κεντρικό σημείο της Αθήνας και έχει τα κεντρικά γραφεία της και τις βιομηχανικές εγακαταστάσεις της στο ύψος του 53ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στο ύψος του 59ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, αντιστοίχως, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Επενδύει στην έρευνα και στην τεχνολογία για την εξέλιξη των προϊόντων της.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της Fitco το 2017 ήταν ύψους 65,49 εκατ. ευρώ, αντί 43,73 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 49,8% σε ποσοστό ή 21,76 εκατ. ευρώ σε αξία. Η θεαματική αυτή αύξηση των πωλήσεών της ήταν συνδυασμένο αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής των μετάλλων και του όγκου των πωλήσεων, κυρίως προς την Ιταλία και άλλες αγορές χωρών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής. Η μέση τιμή του χαλκού αυξήθηκε κατά 24%, ενώ η μέση τιμή του ψευδαργύρου σημείωσε αύξηση 24,5%. Το 73,8% των εσόδων της (48,36 εκατ. ευρώ) προήλθε από προϊόντα και εμπορεύματα, 6,9% (4,47 εκατ. ευρώ) από υπηρεσίες και το υπόλοιπο 19,3% (12,66 εκατ. ευρώ) από λοιπά αποθέματα και λοιπές δραστηριότητες. Επίσης, το 21,5% των εσόδων της (14,08 εκατ. ευρώ) αντιστοιχούσε σε πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου Viohalco. Όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση των εσόδων, το 27% (17,66 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις, 71,1% (46,59 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες-μέλη της ΕΕ, 1,1% (0,73 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε λοιπές ευρωπαϊκές χώρες, 0,7% (0,43 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις σε χώρες της Ασίας και το υπόλοιπο 0,1% (0,09 εκατ. ευρώ) από διάθεση προϊόντων σε χώρα της Αμερικής.

Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 93,4% (+8,53 εκατ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 38,2% (+13,23 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από προϊόντα και εμπορεύματα αυξήθηκαν κατά 34,4% (+12,38 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση ενίσχυσε κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (στο 3,4% έναντι -0,2% το 2016). Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 2,26 εκατ. ευρώ (+2,34 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016).

Σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 2,01 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμά της το 2016 ήταν ζημιές ύψους 0,39 εκατ. ευρώ (+2,40 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,18 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,88 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτών το 2017 κατέγραψε ζημιές προ φόρων ύψους 0,05 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 0,07 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 98% (-2,51 εκατ. ευρώ) και 96,1% (-1,82 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως. Είχε κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων ύψους 1,13 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμά της προ φόρων και μετά φόρων θα ήταν θετικό, αν δεν είχε επιβαρύνει τη χρήση με πρόβλεψη απομείωσης επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων ποσού 0,10 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 3,7%, έναντι -0,9% το 2016.

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Τα ίδια κεφάλαια της Fitco στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 15,86 εκατ. ευρώ (16,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 29,1% (36% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 54,43 εκατ. ευρώ (44,49 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Η επιχείρηση στο τέλος της χρήσης 2017 είχε τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 14,25 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 7,7% (-1,18 εκατ. ευρώ) και στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες. Συγχρόνως, μείωσε τον καθαρό δανεισμό της κατά 9,3% (-1,40 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (27,245 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,06 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (32,31 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, ποσό 15,40 εκατ. ευρώ αφορούσε υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της διαμορφώθηκαν σε 38,595 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 35,5% (+10,12 εκατ. ευρώ), λόγω της αύξησης των τιμών των μετάλλων και των αυξημένων πωλήσεων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα στις 31.12.2017 ανέρχονταν σε 0,58 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων της περιορίστηκε το 2017 σε 4,79%, από 5,28% το 2016. Για διασφάλιση των πιστωτών της σε πάγιά της είχαν εγγραφεί υποθήκες ποσού 15,60 εκατ. ευρώ.

Για αγορές ενσώματων παγίων το 2017 δαπάνησε 0,63 εκατ. ευρώ, έναντι 0,34 εκατ. ευρώ το 2016. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα αναπόσβεστα πάγιά της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 25,32 εκατ. ευρώ (25,46 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2016). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 0,58 εκατ. ευρώ, από επιχορηγήσεις που είχε λάβει για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Η ΒΕΠΑΛ έχει πρόεδρο τον Ν. Κουδούνη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Ανδρ. Γοντζέ, γενικό διευθυντή τον Βασ. Γοντζέ και οικονομικό διευθυντή τον Σπ. Κοκκόλη. Στις 31.12.2017 απασχολούσε 100 εργαζόμενους, έναντι 95 στα τέλη του 2016. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 3,65 εκατ. ευρώ, έναντι 3,23 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές στελεχών της διέθεσε 0,50 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ το 2016).

Δηλώνει ότι η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησής της και η μείωση του καθαρού δανεισμού της αποτελούν το 2018, μαζί με τους άλλους στόχους της, βασικές προτεραιότητές της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

www.inr.grΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS