inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οι εξαγωγές συγκρατούν σε υψηλά επίπεδα τα μεγέθη της βιομηχανίας ξυλείας ΜουρίκηςΕλαφρά κάμψη πωλήσεων, μετά από τέσσερα διαδοχικά έτη αύξησής τους, παρουσίασε το 2017 η εγκατεστημένη στον νομό Κορινθίας βιομηχανία Φ. Α. Μουρίκης.

Η επιχείρηση είναι η παλαιότερη ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου και η μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία του κλάδου της.

Η οικογενειακή ελληνική επιχείρηση ιδρύθηκε με άλλη εταιρική μορφή το 1924 και λειτουργεί ως Α.Ε. από τον Φεβρουάριο του 1966. Παράγει και εμπορεύεται κόντρα πλακέ, ξύλινα δάπεδα, καπλαμά MDO και άλλα προϊόντα από ξυλεία νόμιμης και ελεγμένης υλοτομίας. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της εξάγεται σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία, η Κύπρος, η Σουηδία και ο Καναδάς. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Οι εγκαταστάσεις της, στο Καλαμάκι Κορινθίας, περιλαμβάνουν 35.000 τ.μ. βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών, σε οικόπεδο 125.000 τ.μ., καθώς και ιδιωτικό λιμάνι με αποβάθρα 150 μέτρων. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει κέντρο διανομής της στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, με κτίρια αποθηκών και γραφείων 1.800 τ.μ., σε οικόπεδο 15.000 τ.μ. Ακόμη, διατηρεί γραφεία, έκθεση προϊόντων και αποθήκες στα όρια της πόλης των Αθηνών.

Σύμφωνα με τον 52ο ισολογισμό της εταιρείας με την τρέχουσα νομική μορφή της, τα έσοδα της βιομηχανίας ξυλείας Μουρίκης το περασμένο έτος περιορίστηκαν σε 21,075 εκατ. ευρώ, από 21,195 εκατ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 0,6% σε ποσοστό ή 0,12 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Το 81,3% των εσόδων της (επίσης 81,3% έναν χρόνο πριν), ύψους 17,14 εκατ. ευρώ, προήλθε από εξαγωγές των προϊόντων της. Σε σχέση με το 2016, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,10 εκατ. ευρώ), ενώ οι εγχώριες πωλήσεις (3,94 εκατ. ευρώ ή 18,7% των συνολικών) μειώθηκαν ακόμη λιγότερο. Το 96,1% των εσόδων της (20,25 εκατ. ευρώ) οφείλεται στις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 3,9% (0,83 εκατ. ευρώ) σε εμπορικές. Τα βιομηχανικά έσοδα σημείωσαν κάμψη 0,7% (-0,14 εκατ ευρώ).

Η επιχείρηση διατήρησε σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους της, στο 17,6%, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 3,72 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 3,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-0,2% ή -0,01 εκατ. ευρώ), επιτρέποντας τη διεύρυνση της λειτουργικής κερδοφορίας και των κερδών προ φόρων και μετά φόρων, καθώς μειώθηκαν κατά 0,08 εκατ. ευρώ τα έκτακτα έξοδα της χρήσης και προέκυψαν έκτακτα έσοδα 0,10 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν κατά κύριο λόγο οφέλη από τη ρευστοποίηση παλαιών μηχανημάτων.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,37 εκατ. ευρώ, από 1,23 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 11,2% ή 0,14 εκατ. ευρώ (6,5% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 5,8% το 2016). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 1,20 εκατ. ευρώ, από 1,075 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 11,5% ή 0,12 εκατ. ευρώ (5,7% των πωλήσεων, από 5,1% το 2016), παρά την αύξηση των αποσβέσεων.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,17 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους μόλις 52.000 ευρώ (26.000 ευρώ το 2016), λόγω χαμηλού δανειακού βάρους.

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων 1,15 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,05 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 9,5% (+0,10 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 0,77 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 0,74 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 3,9% (+0,03 εκατ. ευρώ), καθώς αυξήθηκε η φορολογική επιβάρυνση.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,9% (5,9% το 2016) και 4,2% (4,2% το 2016), αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 5,5% (4,9% το 2016) και τα καθαρά κέρδη το 3,7% (3,5% το 2016). Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 6,2%, έναντι 5,9% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 5% (+1,05 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,32 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% (+0,12 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στην επιχείρηση στις 31.12.2017 ανερχόταν σε 21,88 εκατ. ευρώ (20,83 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), εκ των οποίων 18,79 εκατ. ευρώ (18,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας (85,9% των συνολικών, έναντι 87,4% έναν χρόνο πριν). Τα ίδια κεφάλαιά της συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά επενδυτικών νόμων 2,89 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,74 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2,10 εκατ. ευρώ). Επίσης, στις 31.12.2017 τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 1,73 εκατ. ευρώ (1,71 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2017 ήταν ύψους 7,04 εκατ. ευρώ, έναντι 6,70 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Οι επενδύσεις της χρήσης σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία ήταν ύψους 0,59 εκατ. ευρώ, έναντι 0,265 εκατ. ευρώ το 2016. Αφορούσαν κυρίως νέο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Φώτη Ε. Μουρίκη, αντιπρόεδρο τον Φωτάγγελο Γ. Μουρίκη και τρίτο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τον Κωνσταντίνο Ε. Μουρίκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Χορήγησε αμοιβές στη διοίκησή της ύψους 0,36 εκατ. ευρώ, έναντι 0,35 εκατ. ευρώ το 2016. Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 179 εργαζομένους, έναντι 180 τα τέλη το 2016. Διέθεσε στους μετόχους της μέρισμα το ποσό 0,20 εκατ. ευρώ το 2017 και ποσό επισης 0,20 εκατ. ευρώ το 2018. Δαπάνησε το 2017 για τις αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 3,42 εκατ. ευρώ, έναντι 3,36 εκατ. ευρώ το 2016.

Αισιοδοξεί ότι η χρήση 2018 θα «κλείσει» με σταθεροποιημένες στα επίπεδα του 2017 τις εξαγωγές της και κερδοφορία αντίστοιχη εκείνης του 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ. Α. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ

www.inr.grΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS