inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σε κυπριακή εταιρεία ο έλεγχος της βιομηχανίας συσκευασίας τροφίμων Adam PackΣε κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Krithio Enterprises του fund Diorama Investments Sicar, που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την εταιρεία Deca Investments, μεταβιβάστηκε ο έλεγχος της βιομηχανίας ειδών συσκευασίας για γάλα και χυμούς Adam Pack, η οποία είχε αγοραστεί από το αναπτυξιακό fund τον Αύγουστο του 2017.

Η επιχείρηση έχει μετατραπεί σε μονομετοχική και δέχτηκε στη διάρκεια του 2018 ακόμη μία κεφαλαιακή ένεση, ύψους 0,42 εκατ. ευρώ, μετά την εισφορά 2,57 εκατ. ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της το 2017.

Η νέα αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των πολύ χαμηλών ιδίων κεφαλαίων της και της έλλειψης ρευστότητας.

Συγχρόνως, η βιομηχανία χάρτινης και πλαστικής συσκευασίας, που έφερε την ονομασία Κ. Δ. Αδάμ Γραφικές Τέχνες με τον διακριτικό τίτλο «Adam Pack», μετονομάστηκε σε Adam Pack Συσκευασίες Τροφίμων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Μάιο του 1990. Ελαβε την τρέχουσα παραγωγική και εταιρική δομή της το 1996, ενώ τον Δεκέμβριο του 2015 απορρόφησε τη συγγενική εκτυπωτική βιομηχανία Πέργαμος, η οποία είχε εξειδικευτεί στην εκτύπωση βιβλίων τέχνης υψηλής πιστότητας. Στη διάρκεια του 2017 μεταβίβασε το μερίδιο 19,03% που κατείχε στη συγγενική εταιρεία Αδάμ Ελληνική Αναπαραγωγή, γράφοντας στα βιβλία της ζημιά 0,94 εκατ. ευρώ, αφού εισέπραξε 0,20 εκατ. ευρώ, ενώ είχε δαπανήσει 1,14 εκατ. ευρώ.

Η Adam Pack Συσκευασίες Τροφίμων θεωρείται η μοναδική και είναι πάντως η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία κατασκευής χάρτινης συσκευασίας gable tops και πλαστικών πωμάτων για τη συσκευασία φρέσκου γάλακτος και χυμών. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη θέση Πάνορμος του Λαυρίου Αττικής. Διαθέτει υποκατάστημα της απορροφηθείσας εταιρείας Πέργαμος, με παραγωγική δραστηριότητα, στην Παιανία Αττικής. Είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Παράγει χάρτινες συσκευασίες υγρών τροφίμων και ποτών και πιο συγκεκριμένα χαρτοκυτία PE, nylon και αλουμινίου με αέτωμα για γάλα και χυμό, καθώς και πλαστικά πώματα χαρτοκυτίων. Χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες εκτύπωσης offset Litho printing και UV Flexo printing.

Οι ζημιές από τη ρευστοποίηση του μεριδίου στην Αδάμ Ελληνική Αναπαραγωγή δεν ήταν ο μόνος λόγος για τον οποίο η βιομηχανία παρουσίασε ζημιές το 2017, όπως μπορείτε να δείτε στον ισολογισμό της. Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν, επιπροσθέτως, με πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0,12 εκατ. ευρώ, έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,17 εκατ. ευρώ και επιπρόσθετη πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 0,01 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, ενώ τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα της χρήσης, αφαιρουμένων έκτακτων εσόδων, ήταν ύψους 0,76 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από κέρδος 0,59 εκατ. ευρώ που προέκυψε από επωφελή για την εταιρεία τροποποίηση των όρων αποπληρωμής δανείων της.

Η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της επιχείρησης συνεχίζεται το 2018, καθώς συμφώνησε με τις τράπεζες Πειραιώς και Alpha για τη μετατροπή μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της σε μακροπρόθεσμο, αφού στις 31.12.2017 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,36 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,68 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2018 υποχρεώσεών της (8,04 εκατ. ευρώ).

Η χρονιά 2017 δεν ήταν από τις καλές της βιομηχανίας, δεδομένου ότι πέραν των ζημιών της κατέγραψε και σημαντικά μειωμένες πωλήσεις, λόγω απωλειών στην εγχώρια αγορά που αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη διεύρυνση των εξαγωγών της, καθώς και αποδυνάμωση του συντελεστή του μεικτού κέρδους της κατά 6,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 14,2%, από 20,9% το 2016).

Ωστόσο, ο συνολικός δανεισμός της περιορίστηκε σε 8,74 εκατ. ευρώ, έναντι 11 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Μειώθηκε, δηλαδή, κατά 20,5% (-2,26 εκατ. ευρώ)

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2017, ολοκληρώνοντας την 26η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, πραγματοποίησε π ωλήσεις 13,09 εκατ. ευρώ (-2,1% ή -0,27 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016). Το 98,9% των εσόδων (12,95 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 1,1% (0,17 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Επίσης, το 65,4% των εσόδων (8,56 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 34,6% (4,53 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες αγορές χωρών-μελών της ΕΕ (3,42 εκατ. ευρώ) και σε αγορές τρίτων χωρών (1,11 εκατ. ευρώ). Οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 10,8% (-1,04 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 20,5% (+0,77 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συρρικνώθηκαν κατά 70,6% ή -1,59 εκατ. ευρώ σε 0,66 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα αναπροσαρμοσμένα αντίστοιχα κέρδη της, εξαιρουμένων έκτακτων μεταβολών, ήταν ύψους 2,27 εκατ. ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις ύψους 0,73 εκατ. ευρώ (0,75 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και λοιπές χρηματοοικονομικές και συναφείς δαπάνες ύψους 0,77 εκατ. ευρώ (0,97 εκατ. ευρώ το 2016).

Στις 31.12.2017, λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που έλαβε χώρα το 2017, τα ίδια κεφάλαιά της ανήλθαν σε 1,71 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 9,6% (1,9% έναν χρόνο πριν) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 17,69 εκατ. ευρώ (19,87 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016).

Στη διάρκεια της χρήσης 2017 η επιχείρηση επένδυσε για απόκτηση παγίων στοιχείων 0,10 εκατ. ευρώ, έναντι 0,19 εκατ. ευρώ το 2016. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβανόταν, προς απόσβεση, υπόλοιπο κρατικών επιχορηγήσεων 1,37 εκατ. ευρώ που έχει λάβει ή διεκδικεί για την υλοποίηση επενδύσεων.

Για διασφάλιση των πιστωτών έχουν εγγραφεί στα πάγιά της προσημειώσεις ύψους 8,10 εκατ. ευρώ.

Η Adam Pack Συσκευασίες Τροφίμων έχει πρόεδρο τον Γ. Π. Μαρίνο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Κων. Χ. Φαλτσέτα. Στις αρχές του 2017 απασχολούσε 71 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,63 εκατ. ευρώ, έναντι 1,40 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές στη διοίκησή της διέθεσε 0,18 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα χρήσης 2017, όπως και εκείνα της χρήσης 2016, προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το fund Diorama Investments Sicar είναι αναπτυξιακό fund που δημιουργήθηκε από τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΒ Δημ. Δασκαλόπουλο και άλλους Ελληνες επιχειρηματίες το 2014 στο Λουξεμβούργο με κεφάλαια της τάξεως των 135 εκατ. ευρώ. Συμμετέχουν πλέον σε αυτό και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ADAM PACK Κ. Δ. ΑΔΑΜ

www.inr.gr, 13 Νοεμβρίου 2018ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS