inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ελληνικά Καλώδια: Αυξημένα έσοδα και νέες επενδύσεις το 2012

Μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής καλωδίων είναι η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια, που ανήκει στον μεταλλουργικό όμιλο Βιοχάλκο και διαθέτει θυγατρικές βιομηχανικές και άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Για τον όμιλο Ελληνικά Καλώδια το 2012 ήταν έτος σημαντικών προκλήσεων. Η αβεβαιότητα λόγω των οικονομικών εξελίξεων, η παρατεταμένη ύφεση και η επακόλουθη έλλειψη ρευστότητας, καθώς και η μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών, είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στα αποτελέσματα του ομίλου.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε 439,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6% έναντι του 2011.

Στην ελληνική αγορά ο όμιλος διατήρησε, για ακόμα ένα έτος, την ηγετική του θέση. Ωστόσο η ζήτηση κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα, οδηγώντας σε μείωση πωλήσεων κατά 8%. Όπως και το 2011, το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων εσωτερικού πραγματοποιήθηκε προς εταιρείες παραγωγής, διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες καθώς και σε εταιρείες του ευρύτερου ομίλου Βιοχάλκο, καθώς βασικό μέλημα παρέμεινε ο περιορισμός του πιστωτικού κινδύνου.

Στον τομέα των εξαγωγών η αύξηση των πωλήσεων ανήλθε σε 12%, αποτέλεσμα του εξαγωγικού προσανατολισμού του ομίλου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση ήταν αποτέλεσμα της σταδιακής επέκτασης σε νέα κανάλια διανομής και προϊόντα, καθώς η οικονομική ύφεση έπληξε χώρες που αποτελούν βασικές αγορές του. Οι πωλήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέμειναν χαμηλές, λόγω του ισχυρού ευρώ και της μειωμένης ανταγωνιστικότητας σε χώρες με υποτιμημένα τοπικά νομίσματα.

Τα μεικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 17,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 36% έναντι του 2011. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 10,7 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 49% έναντι του 2011, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) ανήλθε σε 2,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 82% έναντι του 2011.

Η επιδείνωση αυτή των αποτελεσμάτων οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση και τον αυξημένο ανταγωνισμό σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, στην αναβολή σημαντικών παραγγελιών και έργων υψηλής κερδοφορίας, καθώς και στα αυξημένα κόστη για την αναδιοργάνωση της θυγατρικής βιομηχανίας καλωδίων FULGOR και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τα αποτελέσματα του ομίλου εμφάνισαν σταδιακή βελτίωση κατά τη διάρκεια του 2012.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 13,3 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,6 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 11,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,3 εκατ. ευρώ το 2011.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 150 εκατ. ευρώ, έναντι 152 εκατ. ευρώ το 2011, παρά τις αυξημένες επενδύσεις. Ο όμιλος κατάφερε να μειώσει τις ημέρες διατήρησης αποθεμάτων από 87 σε 76, ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο χρόνος πληρωμής εμπορικών υποχρεώσεων, αντισταθμίζοντας την αύξηση του χρόνου είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων. Ο δείκτης κεφάλαιο κίνησης προς πωλήσεις ανήλθε σε 25% το 2012, από 28% το 2011, σημειώνοντας βελτίωση για τρίτο συνεχόμενο έτος.

Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2012 ανήλθαν σε 15 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Αφορούσαν, κυρίως, προκαταβολές για μηχανήματα παραγωγής υποβρυχίων υψηλής τάσης στη FULGOR, επενδύσεις για αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού της ίδιας εταιρείας, καθώς και αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού στα υπόλοιπα εργοστάσια του ομίλου, με στόχο την αύξηση των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Προοπτικές, 2013

Παρά το υπάρχον δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξος για το μέλλον.

Το 2012 ολοκληρώθηκαν σημαντικά προγράμματα αναβαθμίσεων και βελτιώσεων στο εργοστάσιο της θυγατρικής εταιρείας FULGOR, που οδήγησαν σε ουσιώδη αύξηση της παραγωγικότητας και συνεπώς και της ανταγωνιστικότητας.

Ο όμιλος έχει εισέλθει δυναμικά στον χώρο των υποβρυχίων καλωδίων μέσης τάσης, ενώ στοχεύει σε σημαντική αύξηση στην αγορά εξειδικευμένων καλωδίων και αγωγών, που έχει υψηλότερα περιθώρια.

Παράλληλα, ευδοκιμούν σταδιακά οι προσπάθειές της των τελευταίων ετών για αυξημένες πωλήσεις σε Ευρωπαίους διαχειριστές δικτύων ενεργείας, καθώς και σε κατασκευαστές σημαντικών έργων στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Η Ελληνικά Καλώδια στοχεύει να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική και τη ρουμανική αγορά, στηριζόμενη τόσο στις μακροχρόνιες σχέσεις που έχει αναπτύξει με εταιρείες στον ενεργειακό και τον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και στην υψηλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμολόγηση των προϊόντων της.

Στις εξαγωγές σημαντική κρίνεται η διατήρηση των μεριδίων σε βασικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η περαιτέρω επέκταση της πελατειακής βάσης με εταιρίες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειες, καθώς και εξειδικευμένων κλάδων, όπως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που χρησιμοποιούν καλώδια για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Επίσης, αναμένεται σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντός του 2013 υλοποιείται το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 40 εκατ. ευρώ για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης.

Οι ευεργετικές επιπτώσεις αυτής της επένδυσης θα εμφανιστούν στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου από το 2014, όταν θα ξεκινήσει η εμπορική δραστηριότητα. Οι εξελίξεις στην αγορά και οι εκτιμήσεις για την πιθανή ζήτηση δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS