inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση εσόδων και κερδών, το 2015, για τη χημική βιομηχανία NeotexΑυξημένες πωλήσεις και κέρδη που είναι τα μεγαλύτερα της πρόσφατης ιστορίας της, παρουσίασε το 2015 η χημική βιομηχανία Neotex, η οποία εδρεύει στη Μάνδρα του νομού Αττικής και έχει παραμείνει κερδοφόρος καθ' όλη την περίοδο της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως ΑΕ το 1970, ενώ προϋπήρχε με άλλη εταιρική μορφή από το 1959, ως εισαγωγική-εμπορική εταιρεία. Παράγει κατά κύριο λόγο, αλλά και εισάγει και εμπορεύεται εποξειδικά και τσιμεντοειδή συστήματα προστασίας δομικών επιφανειών, χρώματα, βερνίκια, βελτιωτικά σκυροδέματος, ασφαλτικά προϊόντα, υαλοπλέγματα, συγκολλητικές ύλες, διάφορα δομικά και μονωτικά υλικά, δάπεδα ειδικών χρήσεων, συστήματα παθητικής πυροπροστασίας, ρητίνες και ειδικά χημικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της NEOTEX το περασμένο έτος ανήλθαν σε 7,6 εκατ. ευρώ, από 6,6 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,6% σε ποσοστό και κατά 1 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους της κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα, στο 42,9%, από 41,7% το 2014, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 2,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+18,9%).

Συγχρόνως, η επιχείρηση αύξησε κατά 25,8% τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT), σε 1,1 εκατ. ευρώ, από 0,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (14% των πωλήσεων, από 9,4% το 2014).

Η επιχείρηση, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλ. Κατραούζο, παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων 1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,6 εκατ. ευρώ το 2014 (13,2% των πωλήσεων, από 8,5% το 2014), αυξημένα κατά 79,1%. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν ύψους 0,7 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών 0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (9,6% των πωλήσεων, από 6,4% το 2014), αυξημένα κατά 72,3%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,09 εκατ. ευρώ, όπως και το 2014. Οι χρεωστικοί τόκοι δεν ξεπέρασαν το 0,06 εκατ. ευρώ (επίσης 0,06 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 15,2%. Με κριτήριο τα κέρδη προ φόρων η απόδοση ανέρχεται σε 20,8%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 8,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,15 εκατ. ευρώ (62,1%) ήταν ίδια κεφάλαια. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (4,1 εκατ. ευρώ) ήταν υπερδιπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία, που σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία απασχολεί περί τους 45 εργαζομένους, μείωσε τον τραπεζικό δανεισμό της σε 1,7 εκατ. ευρώ, από 1,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενώ ενίσχυσε τις πάγιες ακινητοποιήσεις της. Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ήταν 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 4,05 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Το 47% των τραπεζικών οφειλών της είχε βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και το υπόλοιπο 53% μακροπρόθεσμο.

Στις 31.12.2015 τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 0,6 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 75,6 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,5% των πωλήσεων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 6 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,4% των πωλήσεων και το 17,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στη Μάνδρα Αττικής, που κατασκευάστηκαν το 2006 και συνδυάζουν τη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας, τμήματος R&D και κέντρου διανομής των προϊόντων και εμπορευμάτων της, επιχειρεί να εξαπλωθεί γεωγραφικά, αναπτύσσοντας τις εξαγωγές της. Το ισχυρό τμήμα R&D που διαθέτει, της επιτρέπει να παρουσιάζει στην αγορά νέα προϊόντα, ακόμη και για ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Οι εξαγωγές της καλύπτουν πλέον περί τις 20 χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αραβικές, της Δυτικής Αφρικής και άλλες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, όπου έχει διαθέσει σειρά ειδικών δομικών υλικών προορισμένων για κατασκευές στη Σιβηρία.

Η εταιρεία, θεωρώντας ότι έχει εδραιώσει πλέον τη θέση της στην εγχώρια αγορά δομικών υλικών, κυρίως για τη μόνωση και στεγάνωση, την προστασία δαπέδων και την επισκευή κτιρίων, προσπαθεί να ενισχύσει την εξωστρέφειά της, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη πείρα και τεχνογνωσία της.

Προϊόντα της έχουν χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, σε έργα υποδομής, όπως το Αττικό Μετρό, το αεροδρόμιο της Αθήνας και το Ολυμπιακό Χωριό.

Συνεχίζει, όπως αναφέρει, να βελτιώνει κρίσιμους ποιοτικούς παράγοντες επιτυχίας.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 29 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS